powered by דוחות על רכב לפי מספר רישוי

לאחר הקלדת המספר יוצגו הדוחות הזמינים

דוח בלק"ר
כולל שעבודים, משכונים, עיקולים, היסטוריית רכב, בעלויות, מוכר הרכב ועוד (דוגמה)

בדיקת שעבוד רכב
דוח רשמי ועדכני, חתום דיגיטלית

בדיקת משכון רכב
דוח רשמי ועדכני, חתום דיגיטלית

בדיקת תאונות הרכב
דוח רשמי ועדכני, חתום דיגיטלית
powered by

* יש להזין את הפרטים הרשומים של בעל הרכב כפי שמופיעים ברישיון הרכב